برچسب ( 7×15) 2000 تایی
تراکت آ5 گلاسه دورو 1000تایی
تراکت آ6 تحریر یکرو 4هزارتایی