تحریر 80 گرمی
گلاسه 135 گرمی
گلاسه 200 گرمی
گلاسه 250 گرمی
گلاسه 300 گرمی