تذکر: در طراحی دقت نمایید که نوشته ها و تصاویری که مهم است

از لب خط قالب ها حتما 7 میلیمتر فاصله داشته باشد. جهت مشاهده نمونه کلیک نمایید.

جهت دانلود خط قالب فولدرA4 کلیک نمایید.

جهت دانلود خط قالب پاکت ملخی کلیک نمایید.

جهت دانلود خط قالب پاکتA5 کلیک نمایید.

جهت دانلود خط قالب پاکتA4 کلیک نمایید.

جهت دانلود خط قالب پاکتA3 کلیک نمایید.